Bekæmpelse af rynket rose

Som det er beskrevet i Plejeplan for 2021-2026, samarbejder Ferbæk Ejerlaug med Jammerbugt Kommune omkring bekæmpelse af rynket rose (rosa rugosa) både i og udenfor klitfredningen.

I efteråret 2013 arrangerede ejerlauget en naturplejedag for medlemmerne med rydning af rynket rose ved stien mod stranden mellem Ferborgvej 77 og 79 nær Ferborg. Bekæmpelsen bestod af nedskæring og bortskaffelse af rynket rose på et større areal indikeret med den røde cirkel øverst til højre på kortet vist nedenfor. De fældede roser blev ikke sprøjtet ved genvækst.

Der var stor opbakning til arrangementet i 2013, og der blev ydet en ihærdig indsats, men i sommeren 2022 – ni år senere – stod roserne endnu kraftigere og endnu mere udbredt i hele området, og Ferbæk Ejerlaug besluttede sammen med Jammerbugt Kommune at igangsætte en ny bekæmpelse – denne gang med sprøjtning.

Bekæmpelse af den aggressive og invasive art i klitfredningen kræver dispensation fra Kystdirektoratet under Miljøministeriet, og ejerlauget fik i sensommeren 2022 en treårig dispensation til at fortsætte den bekæmpelse i klitfredningen, der blev igangsat med rydningen af det store areal med rynket rose foran Ferborgvej 57-63 i 2015 og 2016.

Kystdirektoratet skriver bl.a. i dispensationen: ”Der er i afgørelsen lagt vægt på, at indgrebet er en naturforbedring, der er med til at begrænse den hastige udbredelse af hybenrose, som udgør et betydeligt problem i forhold til klitnaturtyperne.”

Det var vigtigt at få ejerne af Ferborgvej 73, 75 og 77 med på idéen, da de tre parceller også havde en stor udbredelse af rosa rugosa, så de tre lodsejere fik en fælles skrivelse fra Jammerbugt Kommune og Ferbæk Ejerlaug, ligesom planen blev præsenteret på generalforsamlingen i juli 2022.

Alle tre lodsejere støttede op om projektet, og med den nye dispensation fra Kystdirektoratet blev første del af arbejdet igangsat i november og december 2022.

Ferbæk Ejerlaug vil gerne takke ejerne af Ferborgvej 73, 75 og 77 for deres forståelse og støtte til projektet, der er afgørende for bevarelse af den unikke og oprindelige flora i Ferbæk. 

Roserne er nu væk, men kun på overfladen! I de kommende måneder vil rødderne sende utallige nye skud op, og Jammerbugt Kommune vil bekæmpe dem med sprøjtning, når de når en højde på 20-30 cm i deres mest aktive vækstfase. Det vil være nødvendigt at efter-sprøjte i 2024 men kun som punkt-sprøjtning.

Naturplejeudvalget vil sammen med Jammerbugt Kommune evaluere bekæmpelsen i det aktuelle område, og vi vil planlægge den næste fase i bekæmpelsen af rynket rose i hele Ferbæk.

Naturplejeudvalget vil meget gerne høre fra medlemmer, der har rynket rose på deres grund, som man ønsker bekæmpet.

Indberet ejerskifte

Det er vigtigt, at vores medlemskartotek er ajourført. Både af hensyn til kommunikation og til opkrævning af kontingent. Husk at give besked om ejerskifte til ejerlauget.

Der registreres kun én ejer/kontaktperson for hvert sommerhus.

Abonnér på nyhedsbrev

TIlmeld dig for at modtage en nyhedsmail hver gang der kommer nyheder på hjemmesiden.

Hvis korrekt udfyldt sendes en mail til bekræftelse.

Vi spammer ikke!