Ny affaldsløsning

På årets generalforsamling blev der fremført ønske om, at bestyrelsen orienterer om arbejdet med implementering af ny affaldsløsning. Dette er første orientering om arbejdet.

Ejerlauget har haft kontakt til Jammerbugt Kommune for at få afklaret processen med implementering af ny affaldsløsning 1. april 2023 – herunder især hvor langt sagen er i den politiske proces. Kommunen har bla. svaret

…vi har netop afsluttet vores udbud og indgået nye kontrakter, så sommerhusene får stort set samme ordninger som boliger fra foråret 2023. Så de præsenterede ordninger er endelige, og dem går vi videre med i Jammerbugt.

I Affaldshåndbog for sommerhuse 2022 præsenterer vi de kommende ordninger. Vi clearer informationen med bestyrelsen i SSJK inden trykning. Desuden laver vi et faktaark, som dels kommer på hjemmesiden, dels kan sendes til dem, der efterspørger info. Herunder bl.a. beskrivelse af beholderskjul. Dem kan I bruge til information til jeres medlemmer. I Ferbæk har I dog en helt særlig udfordring, nemlig at I har dispensation til sækkeløsning, og at andre løsninger kræver nye dispensationer – uanset om det er individuel løsning eller fællesløsning.Desuden kommer vi jo til at arbejde med de kommende ordninger hele 2022, navnlig i sommerlandet, som får meget anderledes affaldsindsamling, og især for de områder, der skal have fællesløsninger – de tager nemlig megen tid at få planlagt og etableret.

Den omtalte præsentation i affaldshåndbogen har bestyrelsen også fået tilsendt og det er også aftalt, at vi bliver holdt orienteret om kommunikationen mellem kommunen og SSJK (Sammenslutningen af Sommerhusforeninger i Jammerbugt Kommune). Udkastet til præsentation er blevet kommenteret overfor kommunen. Kommentarerne har primært gået på manglende relevans for sommerhusområdet i nogle af de valgte illustrationer samt manglende angivelse af krav til placering og adgangsvej til containere i modellen med, at hvert sommerhus har sin affaldsløsning. Kommunen har svaret, at det er noget der skal arbejdes med i 2022 og at i revisionen af affaldsregulativet i 2022 vil der blive beskrevet placering og adgangsforhold. Det forventes, at hovedreglen ved decentral løsning bliver, at beholderne skal stå helt ud til skel, og så skal adgangsvejen, hvor beholderne skal køres, bestå af fornuftigt fast underlag, som f.eks. stabilgrus men ikke løst sand eller græs.

Bestyrelsen har aftalt, at der på det planlagte møde i marts 2022 skal drøftes oplæg til GF, hvor de 2 mulige modeller (individuel eller fælles løsning) skal beskrives. Det vil være et godt udgangspunkt for drøftelsen, hvis der fra kommunen foreligger konkrete løsningsmodeller, så det ikke bliver overladt til de enkelte grundejerforeninger hver især at skulle konkretisere kommunens planer.

Peter Olesen er kendt for at have en kontant holdning til arkitektur og byindretning. Det har han også til ny affaldsløsning i artiklen “Flere skraldespande ved sommerhuse bliver et rent plastichelvede”:

Indberet ejerskifte

Det er vigtigt, at vores medlemskartotek er ajourført. Både af hensyn til kommunikation og til opkrævning af kontingent. Husk at give besked om ejerskifte til ejerlauget.

Der registreres kun én ejer/kontaktperson for hvert sommerhus.

Abonnér på nyhedsbrev

TIlmeld dig for at modtage en nyhedsmail hver gang der kommer nyheder på hjemmesiden.

Hvis korrekt udfyldt sendes en mail til bekræftelse.

Vi spammer ikke!